Klubnyheder

LIF's input til idrætspolitik i Lejre Kommune

25. maj 2021, 10.58

LIF’s input til idrætspolitik i Lejre Kommune

Hermed LIF’s foreløbige bemærkninger til idrætspolitikken for Lejre Kommune udarbejdet pba kommissoriet af 16. februar 2021. LIF forbeholder sig ret til senere at kommentere et udkast til selve politikken, når den en gang foreligger.

Fristen for at bidrage til politikken er vanskeliggjort af den korte frist og at det ikke har været mulig at holde fysiske møder i foreningen vedr. emnet grundet Covid-19 restriktionerne.

Det er påfaldende, at kommissoriet ikke peger på idrætspolitikken samspil med skolerne, (også ungdomsskolerne) idet f.eks. skolebestyrelser ikke bliver inddraget jf. involverede aktører. Det sker samtidig med, at udkast til skolevision er sendt i høring uden inddragelse af foreningerne!

Det er LIF’s opfattelse, at der skal ske et såvel strategisk valg og et operationelt fokus på samspillet mellem skoler og foreninger. Bl.a. også for at sikre, at der bliver taget hånd om den lille gruppe af unge der ikke pt.  I dag er en del af foreningslivet og ungdomsskolerne. LIF henviser til de tiltagende problemer med denne gruppe i Hvalsø, Osted og Lejre St. som også SSP er involveret i. SSP samarbejdet burde måske også omfatte foreningerne!

Idrætspolitikken bør ses i sammenhæng i den fastlagte tilskudspolitik og fri adgang til kommunale lokaler for alle borgere. Der skal således tages udgangspunkt i de faciliteter, der allerede stilles til rådighed i nuværende lokalsamfund, herunder en vurdering af om faciliteterne afspejler demografien i lokalområderne. Pt. er der meget stor forskel på de faciliteter Lejre Kommune stiller til rådighed for lokalsamfundene. Nogle steder er der meget gode faciliteter – og de steder udbygges der igen, mens der andre steder er mangel på faciliteter, selvom der sker en kraftig boligudbygning i områderne.

Der bør i idrætspolitikken fastlægges

  • Som bilag til idrætspolitikken ligger en rapport om nuværende faciliteter i kommunen fordelt på katogier af idrætsunderstøttende faciliteter f.eks. antal fodboldbaner i lokalområdet. Halplads til f.eks. volleyball. m.m.
  • Oversigt over målgrupper inden for et geografisk område på 3 km fra faciliteten.  (cykelafstand)
  • Hvis faciliteten ligger mere end cykelafstand etableres kørselsordning for såvel børn som seniorer.
  • Udbygningsplan for nye faciliteter f.eks. paddeltennis – hvor og hvornår placeres disse faciliteter - gælder også Teqball – skal vi i hver lokalsamfund have disse nye faciliteter?
  • Hvilke kriterier skal være for at foreningerne skal/kan bidrage til nye faciliteter
  • 4 årige rullende anlægsbudgetter for idrætsfaciliteter såvel udendørs som indendørs, hvor folkeoplysningsudvalget hver år udtaler sig om prioriteringerne.
  • Facilitering af foreningsnetværk til at fremme det idrætslige samarbejde.
  • Få fastlagt retningslinjer for reklamer i haller, udendørs idrætsanlæg og digitale skærme og på faciliteter på de frie kommunale arealer.

 

Vedr. tilskud skal der ske en ændring så tilskuddet understøtter den idrætspolitik der fastlægger dvs. understøtte kommissoriets ” et godt og aktivt idrætsliv for alle, herunder også et fokus på sårbare grupper, småbørnsforældre og seniorer.” Det betyder, at tilskuddet skal gøre, at foreningerne ikke straffes for at give søskenderabat og nedsat kontingent til socialt udsatte gruppe, som det sker i dag genne denne bestemmelse i tilskudskriterierne ” Det samlede tilskud til en forening kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.”  Det bør overvejes, om der kan findes midler til direkte tilskud til foreningerne til at arbejde aktiv for at tiltrække disse grupper f.eks. ved betalt støttepersoner i lighed med demens støtte.

Der bør ske en videreudvikling af samarbejdet mht. til digitalisering og administrativ forenkling til foreninger f.eks. gennem opbygning af regnskabs- og medlemsadministration og ikke mindst bedre selvbetjeningsløsninger i de kommunale systemer.

Idrætspolitikken bør fastlægge vilkår for brug af klubhuse/caféer mv. der gør det attraktivt, at foreninger eller private kan drive disse, så der kan opbygges sociale aktiviteter og samlingssteder i tilknytning til haller, klubhuse m.v.

Bedre servicering af vedligeholdelse af haller og kommunale lokaler og udendørs faciliteter, der bruges til idrætslige formål. Dvs. fastlægge servicemål for vedligeholdelse og rengøring. Alt kan ikke klares ved, at foreningsrepræsentanter bruger apps’ne Daluz eller Tip Lejre!! Og derefter skal rykke for at få tingene løst!

Få organiseret den kommunale forvaltning så den understøtter idrætslivet, så den ikke drukner i Musikskole og bibliotek/kulturliv. Det vil alene gavne idrætslivet, hvis der i den kommunale forvaltning permanent fandtes kompetent personale med viden og erfaring med frivilliges vilkår.